Kehtib alates 18.12.2017

I SEADUSANDLIKE ORGANITE KODUKORD

1. Koosolekute protseduurireeglid

1.1. Koosolekute korraldus

1.1.1. Koosolekut korraldab president, presidendi puudumisel asepresident, selle puudumisel mõni teine juhatuse liige.

1.2. Ettepanekute hääletamine

1.2.1. Kõik ettepanekud, mis kuuluvad hääletamisele, tuleb registreerida päevakorras.

1.2.2. Ettepanekuid võivad teha kõik Seltsi liikmed.

1.2.3. Ettepaneku tegijal on õigus ettepanek tagasi võtta (enne selle arutelu).

1.2.4. Arutelu käigus võib ettepanekule lisada parandusi vormistades need korrektselt.

1.2.5. Parandusettepanekud lähevad eraldi hääletamisele.

1.2.6. Ettepaneku arutelu käigus on kõigil liikmetel õigus asjakohaseks lühikeseks sõnavõtuks.

1.2.7. Koosoleku juhataja viib läbi hääletuse ettepaneku suhtes.

1.2.8. Ettepaneku vastuvõtmiseks on vajalik lihthäälteenamus, kui Seltsi põhikirjas ja kodukorras pole sätestatud teisiti.

1.2.9. Kui ettepanek kaotab hääletamisel, ei võeta seda uuesti päevakorda sama koosoleku käigus.

1.3. Koosoleku sõnavõtud

1.3.1. Koosolekul võivad sõna võtta kõik liikmed ja külalised.

1.3.2. Sõnavõtuks tuleb luba saada koosoleku juhatajalt.

1.4. Hääletamine

1.4.1. Seltsi üldkoosolekul omavad hääleõigust kõik kohalviibivad ja volituse teinud Seltsi liikmed. Seltsi koosolekul omavad hääleõigust kõik kohalviibivad juhatuse liikmed.

1.4.2. Kõigil koosolekutel toimub hääletamine käe tõstmisega, välja arvatud salajasel hääletamisel.

1.4.3. Ettepaneku salajaseks hääletamiseks võib teha iga liige.

1.4.4. Salajane hääletamine viiakse läbi hääletussedelite abil.

1.4.5. Hääletamise algul valitakse kohalolijatest kaks liiget, kelle ülesandeks jääb valimissedelite jaotamine, häälte lugemine ning tulemuste teatavaks tegemine juhatajale.

II ÜLDKOOSOLEKUTE KORRALDUS

2. Ettevalmistus

2.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, saates Seltsi listidesse vastavasisulise teate vähemalt seitse (7) päeva enne üldkoosolekut. Lisaks on vastavasisuline info kajastatud ka Seltsi veebilehel.

2.2. Ametlik teade üldkoosolekust peab sisaldama toimumispaika, kuupäeva ja päevakorda.

2.3. Seltsi üldkoosoleku päevakorras peavad olema järgmised punktid:

2.3.1. juhatuse valimised;

2.3.2. liikmemaksu määramine järgmiseks majandusaastaks ning selle maksmise tähtaja kindlaksmääramine;

2.3.3. Seltsi tegevuse aruanne;

2.3.4. Seltsi majandusaasta aruanne;

2.3.5. revisjonikomisjoni aruanne;

2.3.6. uue revisjonikomisjoni kinnitamine.

2.4. Erakorraline üldkoosolek.

2.4.1. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, saates Seltsi listidesse vastavasisulise teate vähemalt seitse (7) päeva enne üldkoosolekut. Lisaks on vastavasisuline info kajastatud ka Seltsi veebilehel.

2.4.2. Ametlik teade erakorralisest üldkoosolekust peab sisaldama toimumispaika, kuupäeva ja päevakorda.

2.4.3. Erakorralise üldkoosoleku päevakorra kinnitab president.

III UUTE LIIKMETE VASTUVÕTMISE KORD

3. Uute liikmete vastuvõtmine

3.1. Seltsi liikmestaatuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

3.1.1. olema maastikuarhitektuuri eriala üliõpilane või lõpetanu või olema maastikuarhitektuuri erialale sisult sarnase eriala üliõpilane või lõpetanu;

3.1.2. on esitatud juhatusele kirjalik avaldus, milles oma allkirjaga on tunnustatud Seltsi põhimõtteid ja eesmärke;

3.1.3. juhatuse nõudmisel on esitatud lisaks avaldusele ka motivatsioonikiri ja/või läbitud vestlus juhatusega ja/või esitatud soovituskirju vähemalt kahelt Seltsi liikmelt;

3.1.4. maksma liikmemaksu.

3.2. juhatuse tegevus liikmete vastuvõtmisel:

3.2.1. juhatusele esitatud sisseastumismaterjalid (avaldus ning nõudmisel soovituskirjad ja motivatsioonikiri) vaadatakse juhatuse poolt läbi ning otsus seltsi liikmeks astumise kohta tehakse vähemalt järgneva neljateistkümne (14) päeva jooksul.

IV REVISJONIKOMISJON

4. Revisjonikomisjoni korraldus

4.1. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosolekul ja see jääb kuni uue komisjoni valimiseni. 4.2. Revisjonikomisjon vaatleb Seltsi finantsolukorda, revideerib raamatupidamist vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 1 kord aastas enne üldkoosolekut.

4.3. Raamatupidaja on kohustatud abistama revisjonikomisjoni selle ülesannetes ja võimaldama juurdepääsu kõigile nende poolt nõutavatele Seltsi raamatupidamist puudutavatele dokumentidele.

4.4. Revisjonikomisjon koosneb 2 liikmest, kes ei ole juhatuses.

V MAJANDUSAASTA ARUANNE

5. Seltsi majandusaasta kord

5.1. Seltsi majandusaasta aruanne võetakse vastu üldkoosolekul.

5.2. Juhatus on kohustatud esitama majandusaasta aruande üldkoosolekule, kuid mitte rohkem, kui üks kord aastas.

5.3. Majandusaasta aruanne peab sisaldama:

5.3.1. sissetulekud (liikmemaksud, sponsorlus jm);

5.3.2. väljaminekud (juhtimine, projektid jm).

VI TÄIDESATVATE ORGANITE KODUKORD

6. Kõik Seltsi täidesaatvad organid peavad järgima põhikirja ja kodukorda.

6.1. Juhatuse korraldus

6.1.1. Juhatuse valimisel esitatakse kandidaadid jooksvalt üldkoosoleku jooksul vastava päevakorrapunkti juures andes sellesisulisest soovist teada koosoleku juhatajale.

6.1.2. Kõigil juhatuse liikmetel on õigus esineda Seltsi nimel oma tegevusala raames. Neil on õigus volitada oma esindusõigus mõnele teisele Seltsi juhatuse liikmele tingimusel, et vastav isik on tuttav ülesandega ning on saanud juhatuse heakskiidu.

6.1.3. Raamatupidaja peab esitama juhatusele rahandusaruande.

6.1.4. Väljaanded ja korrespondents, milles on Seltsi embleem ja mis on Seltsi nimel koostatud, peavad olema enne levitamist juhatuses heaks kiidetud.

6.1.5. Pangaoperatsioonide läbiviimiseks peab olema presidendi ja raamatupidaja nõusolek ja allkiri.

6.1.6. Kõigil Seltsi nimel sõlmitud lepingutel peab olema presidendi allkiri, tema puudumisel mis tahes juhatuse liikme allkiri.

6.2. Juhatuse liikmed

6.2.1. President

6.2.1.1. omab üldist ülevaadet Seltsist;

6.2.1.2. täidab Seltsi traditsioonilisi esindusülesandeid;

6.2.1.3. esitab vajadusel aruande Seltsi olukorrast;

6.2.1.4. vastutab Seltsi dokumentide eest;

6.2.1.5. koordineerib juhatuse tööd;

6.2.1.6. viib läbi Seltsi koosolekuid;

6.2.1.7. omab ülevaadet Seltsi majanduslikust olukorrast;

6.2.1.8. ruumihaldur;

6.2.1.9. vastutab liikmete jätkusuutlikkuse eest Seltsis.
6.2.2. Asepresident

6.2.2.1. abistab Seltsi presidendi ja teisi juhatuse liikmeid dokumentide vormistamisel, kirjadele vastamisel ja muude kirjatööde osas, mis on seotud Seltsi tegevusega

6.2.2.2. protokollib koosolekuid;

6.2.2.3. listide haldur;

6.2.2.4. asendab vajadusel presidenti.

6.2.3. Raamatupidaja

6.2.3.1. esitab vajadusel rahandusaruande juhatuse koosolekule;

6.2.3.2. vastutab Seltsi ametliku raamatupidamise, pangakonto ja sularaha eest;

6.2.3.3. vastutab liikmemaksu korrektse kogumise eest;

6.2.3.4. tegeleb Seltsi jooksvate tulude ja kuludega.

6.2.4. Kommunikatsioonijuht

6.2.4.1. vastutab sotsiaalmeedia arendamise ja uuenduste eest;

6.2.4.2. tagab info kättesaadavuse.

6.2.5. Projektijuht

6.2.5.1. tegeleb Seltsi ürituste ja projektide korraldusega;

6.2.5.2. koordineerib ürituste gruppe;

6.2.5.3. vastutab ürituste ja projektide läbiviimise eest.
6.2.6. Välissekretär

6.2.6.1. koostöö korraldamine kodu- kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega;

6.2.6.2. koordineerib ürituste gruppe;

6.2.6.3. suhtleb välisüliõpilastega.