EMÜS-i põhikiri

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi põhikiri

Kehtib alates 01.10. 2013

 

I ÜLDSÄTTED

1. Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts -EMÜS- (edaspidi Selts) on mittetulundusühing, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.
2. Selts on asutatud Tartus, 12. aprillil 1999. a.
3. Selts on era-õiguslik juriidiline isik, oma pangakonto, pitsati ja sümboolikaga.
4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja kodukorrast.
5. Seltsi ingliskeelne nimi on Estonian Landscape Architecture Students Organisation - ELASO.
6. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.
7. Selts on asutatud tähtajatult.
8. Seltsi majandusaasta algab 1. oktoobril ja lõpeb 30. septembril.
9. Oma kohustuste eest vastutab Selts kogu oma varaga. Seltsi liikmed ei vastuta Seltsi kohustuste eest oma varaga.
10. Seltsi eesmärk ja tegevusalad on:

10.1. esindada ja kaitsta maastikuarhitektuuri üliõpilaste huve eriala õpetavates kõrgkoolides, riigi-, võimu- ning teistes ühiskondlikes ja üliõpilasorganisatsioonides nii kodu- kui ka välismaal;
10.2. eriala populariseerimine massimeedia vahendusel;
10.3. sidemete ja koostöö arendamine teiste erialaüliõpilasorganisatsioonidega välismaal;
10.4. liikmete erialaste oskuste arendamine ja silmaringi avardamine;
10.5. üliõpilasvahetuse hoogustamine;
10.6. maastikuarhitektuuri eriala üliõpilaste seltsielu korraldamine;
10.7. planeerimine; 
10.8. projekteerimine;
10.9. stipendiumite maksmine;
10.10. koolituse läbiviimine;
10.11. konkursside korraldamine;
10.12. ruumide rent.

II SELTSI LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE, VÄLJAARVAMINE

11.Seltsi liikmeks võib saada iga Eesti Vabariigis riiklikult kinnitatud õppekava järgi õppiv maastikuarhitektuuri või sellele sisult sarnase eriala üliõpilane ning nende erialade lõpetanud, kes aktsepteerivad Seltsi põhikirja ja eesmärke.
12. Seltsi liikmeks astumisel esitab isik Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, milles tunnustab oma allkirjaga Seltsi põhimõtteid ja eesmärke. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus.
13. 
Juhatusel on liikmeks astujalt õigus nõuda täiendavat vestlust ja/või motivatsioonikirja ja/või soovituskirju vähemalt kahelt Seltsi liikmelt.
14. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
15. Isikule personaalse vastuvõtmiskirja kaudu saadetavas teates liikmeks vastuvõtmise kohta näidatakse ära isiku tasumisele kuuluva liikmemaksu suurus ja Seltsi panga rekvisiidid. 
16. Liikmemaks tuleb tasuda vastavalt üldkoosoleku poolt määratud tähtajale. Liikmeks vastuvõetud isiku esmakordne liikmemaks tuleb tasuda liikmeks vastuvõtmise teavitamise kuupäevast neljateistkümne (14) päeva jooksul, sõltumata üldkoosoleku poolt määratud tähtajast. 

17. Seltsi liikmel on õigus taotleda mõjuval põhjusel (näiteks välismaal õppimine, ajateenistus) ajutist liikmemaksukohustusest vabastamist, esitades selleks juhatusele vastavasisulise avalduse. Juhatus annab oma otsusest liikmele teada neljateistkümne (14) päeva jooksul alates avalduse esitamise päevast.

18. Isik loetakse Seltsi liikmeks alates juhatuse või üldkoosoleku otsuse vastuvõtmise päevast.
19. Seltsi liige jääb liikmeks, kuni ta pole esitanud kirjalikku avaldust Seltsist väljaastumise kohta ning täidab kõiki põhikirjast tulenevaid kohustusi.

20. Seltsist väljaastumisel:

20.1. esitab isik Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse. Selle tingimuse täitmisel kustutatakse liige Seltsi nimekirjast ning eemaldatakse Seltsi postiloendist.

20.2. kantakse isik Seltsi vilistlaste nimekirja juhul, kui ta on tasunud kõikide liikmeks oldud aastate liikmemaksud.

21. Juhatus võib liikme Seltsist välja arvata, kui:

21.1. liikmemaks on mõjuva põhjuseta tasumata ühe (1) majandusaasta jooksul või peale liikmeks astumist vastavalt p 16 määratud tähtaja jooksul;
21.2. Seltsi liige kahjustab Seltsi au ja/või vara;
21.3. Seltsi liige on rikkunud enam kui korra käesoleva põhikirja sätteid.

22. Juhatus teatab koosolekust, kus arutatakse Seltsi liikme väljaarvamist, viimasele ette Seltsi postiloendis vähemalt neliteist (14) päeva. Liikmel on õigus koosolekul osaleda ja vaidlustada juhatuse otsus järgmisel Seltsi üldkoosolekul. Juhatuse otsus on vastu võetud lihthäälteenamuse
23. Liige loetakse väljaastunuks või väljaarvatuks arvates juhatuse otsuse vastuvõtmise päevast.
24. Liikmeksoleku lõppemisega lõppevad isiku Seltsi liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

III LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

25. Liikmemaksu tasunud Seltsi liikmel on õigus:

25.1. osaleda Seltsi üritustel;
25.2. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevust puudutavates küsimustes;
25.3. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;
25.4. olla valitud Seltsi juhtorganitesse;
25.5. taotleda oma tegevuses Seltsi toetust ning kaitset.

6. Seltsi liige on kohustatud:

26.1. täitma Seltsi põhikirja;
26.2. osalema Seltsi üldkoosolekul;
26.3. täitma Seltsi juhatuse otsuseid;
26.4. teatama Seltsi juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha- ja isikuandmed;
26.5. tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks või peale liikmeksastumist vastavalt p 17 määratud tähtaja jooksul.
26.6. suhtuma heaperemehelikult Seltsile kuuluvasse ja Seltsi poolt kasutatavasse varasse.

IV ÜLDKOOSOLEK

27. Seltsi kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek.
28. Üldkoosolek on korraline või erakorraline.
29. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl.
30. Üldkoosolek kutsutakse kokku Seltsi juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas või Seltsi liikmete enamuse nõudmisel.
31. Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja planeeritav päevakord teatatakse liikmetele vähemalt seitse (7) päeva enne selle algust Seltsi postiloendi kaudu. Vastavasisuline info kajastub ka Seltsi veebilehel.
32. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt viiendik Seltsi liikmetest. Vajaliku kvoorumi puudumisel määratakse kohe uue istungi aeg lähema kolme nädala jooksul, nimetatud üldkoosolek on otsustusvõimeline vaatamata kohaletulnud liikmete arvule. 
33. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
34. Üldkoosoleku pädevuses on:

34.1. põhikirjamuudatused;
34.2. kodukorra muudatused;
34.3. juhatuse valimine;
34.4. Seltsi tegevuse reorganiseerimine, ühinemine, jagunemine või likvideerimine;
34.5. liikmemaksu ja selle tasumise tähtaja kindlaksmääramine;
34.6. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjadega sooritatavate tehingute otsustamine;
34.7. muud küsimused, mis tulenevalt seadusest või põhikirjast pole antud teiste organite pädevusse;
34.8. Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine.
34.9. uue revisjonikomisjoni valimine ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.

V JUHATUS

35. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi tegevust juhatus. Juhatuses on vähemalt neli (4) liiget. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.
36. Juhatuse esimees ja liikmed valitakse Seltsi üldkoosolekul üheks aastaks.
37. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli (4) korda aastas.
38. Juhatuse koosolekust võivad osa võtta ka teised liikmed, kuid ilma hääleõiguseta.
39. Kui liige on lõpetanud ülikooli, siis on tal õigus olla valitud juhatusse viie (5) aasta jooksul peale maastikuarhitektuurialaste õpingute lõpetamist.
40. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele.
41. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdse jaotumise korral otsustab juhatuse esimehe hääl.
42. Juhatus on pädev esindama Seltsi kõigis seadusest tulenevates õigustoimingutes. Juhatuse pädevusse kuulub:

42.1. Seltsi üldkoosoleku otsuste täideviimine ja Seltsi tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
42.2. majandustegevuse aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
42.3. kohustuslike ettekirjutuste tegemine Seltsi liikmetele;
42.4. kõik muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad seaduse alusel üldkoosoleku pädevusse.

43. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosolek, kui tema kohustused Seltsi ees on olulisel määral täitmata või on ilmnenud tema võimetus või soovimatus Seltsi juhatuse töös osaleda.
44. Tagasi kutsutud juhatuse liikme asemele valitakse samal koosolekul uus liige.

VI LÕPETAMINE, LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE

45. Seltsi tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustab Seltsi üldkoosolek.
46. Seltsi ühinemiseks, jagunemiseks või lõpetamiseks on nõutav liikmete ühehäälne otsus.
47. Seltsi likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud isikud.
48. Seltsi varade saatuse otsustab üldkoosolek.


-->