EMÜS-i kodukord

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi kodukord

Kehtib alates 01.10. 2013


I SEADUSANDLIKE ORGANITE KODUKORD


1. Koosolekute protseduurireeglid

1.1. Koosolekute korraldus

1.1.1. Koosolekut korraldab esimees, esimehe puudumisel infosekretär, selle puudumisel mõni teine juhatuse liige.

1.2. Ettepanekute hääletamine

1.2.1. Kõik ettepanekud, mis kuuluvad hääletamisele, tuleb registreerida koosoleku juhataja poolt protokollis enne vastava päevakorrapunkti arutelu.
1.2.2. Ettepanekuid võivad teha kõik Seltsi liikmed.
1.2.3. Ettepaneku tegijal on õigus ettepanek tagasi võtta (enne selle arutelu).
1.2.4. Arutelu käigus võib ettepanekule lisada parandusi vormistades need korrektselt.
1.2.5. Parandusettepanekud lähevad eraldi hääletamisele.
1.2.6. Ettepaneku arutelu käigus on kõigil liikmetel õigus asjakohaseks lühikeseks sõnavõtuks.
1.2.7. Koosoleku juhataja viib läbi hääletuse ettepaneku suhtes.
1.2.8. Ettepaneku vastuvõtmiseks on vajalik lihthäälteenamus, kui seltsi põhikirjas ja kodukorras pole sätestatud teisiti.
1.2.9. Kui ettepanek kaotab hääletamisel, ei võeta seda uuesti päevakorda sama koosoleku käigus.

1.3. Koosoleku sõnavõtud

1.3.1. Koosolekul võivad sõna võtta kõik liikmed ja külalised.
1.3.2. Sõnavõtuks tuleb luba saada koosoleku juhatajalt.

1.4. Hääletamine

1.4.1. Hääleõigust omavad üldkoosolekul kõik kohalviibivad Seltsi liikmed ja juhatuse koosolekul kõik kohalviibivad juhatuse liikmed.
1.4.2. Kõigil koosolekutel toimub hääletamine käe tõstmisega, välja arvatud salajasel hääletamisel.
1.4.3. Ettepaneku salajaseks hääletamiseks võib teha iga liige.
1.4.4. Salajane hääletamine viiakse läbi hääletussedelite abil.
1.4.5. Hääletamise algul valitakse kohalolijatest kaks liiget, kelle ülesandeks jääb valimissedelite jaotamine, häälte lugemine ning tulemuste teatavaks tegemine juhatajale.


II ÜLDKOOSOLEKUTE KORRALDUS


2. Ettevalmistus.

2.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, saates Seltsi postiloendisse vastavasisulise teate vähemalt seitse (7) päeva enne üldkoosolekut. Lisaks on vastavasisuline info kajastatud ka Seltsi veebilehel.
2.2. Ametlik teade üldkoosolekust peab sisaldama toimumispaika, kuupäeva ja päevakorda.
2.3. EMÜS üldkoosoleku päevakorras peavad olema järgmised punktid:

2.3.1. juhatuse valimised;
2.3.2. liikmemaksu määramine järgmiseks majandusaastaks ning selle maksmise tähtaja kindlaksmääramine;
2.3.3. Seltsi tegevuse aruanne;
2.3.4. Seltsi majandusaasta aruanne;
2.3.5. revisjonikomisjoni aruanne;
2.3.6. uue revisjonikomisjoni kinnitamine.


III UUTE LIIKMETE VASTUVÕTMISE KORD


3. Seltsi liikmestaatuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

3.1. olema maastikuarhitektuuri eriala üliõpilane või lõpetanu või olema maastikuarhitektuuri erialale sisult sarnase eriala üliõpilane või lõpetanu;
3.2. on esitatud juhatusele kirjalik avaldus, milles oma allkirjaga on tunnustatud Seltsi põhimõtteid ja eesmärke;
3.3
juhatuse nõudmisel on esitatud lisaks avaldusele ka motivatsioonikiri ja/või läbitud vestlus juhatusega ja/või esitatud soovituskirju vähemalt kahelt Seltsi liikmelt;
3.4. maksma liikmemaksu.

4. Juhatuse tegevus liikmete vastuvõtmisel:

4.1. juhatusele esitatud sisseastumismaterjalid (avaldus ning nõudmisel soovituskirjad ja motivatsioonikiri) vaadatakse juhatuse poolt läbi ning otsus seltsi liikmeks astumise kohta tehakse vähemalt järgneva neljateistkümne (14) päeva jooksul.


IV REVISJONIKOMISJONI KORRALDUS


5. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosolekul ja see jääb kuni uue komisjoni valimiseni. Revisjonikomisjon vaatleb Seltsi finantsolukorda, revideerib raamatupidamist vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 1 kord aastas enne üldkoosolekut.
6. Raamatupidaja on kohustatud abistama revisjonikomisjoni selle ülesannetes ja võimaldama juurdepääsu kõigile nende poolt nõutavatele Seltsi raamatupidamist puudutavatele dokumentidele.
7. Revisjonikomisjon koosneb 2 liikmest, kes ei ole juhatuses.


V EMÜS MAJANDUSAASTA ARUANNE


8. Seltsi majandusaasta aruanne võetakse vastu üldkoosolekul.
9. Juhatus on kohustatud esitama majandusaasta aruande üldkoosolekule, kuid mitte rohkem, kui üks kord aastas.
10. Majandusaasta aruanne peab sisaldama:

10.1. sissetulekud (liikmemaksud, sponsorlus jm);
10.2. väljaminekud (juhtimisele, sidele, projektidele).


VI TÄIDESAATVATE ORGANITE KODUKORD


11. Kõik Seltsi täidesaatvad organid peavad järgima põhikirja ja kodukorda.
12. Juhatuse korraldus.

12.1. Juhatuse valimisel esitatakse kandidaadid jooksvalt üldkoosoleku jooksul vastava päevakorrapunkti juures andes sellesisulisest soovist teada koosoleku juhatajale.
12.2. Kõigil juhatuse liikmetel on õigus esineda Seltsi nimel oma tegevusala raames. Neil on õigus volitada oma esindusõigus mõnele teisele Seltsi juhatuse liikmele tingimusel, et vastav isik on tuttav ülesandega ning on saanud juhatuse heakskiidu.
12.3. Raamatupidaja peab esitama juhatusele rahandusaruande.
12.4. Väljaanded ja korrespondents, milles on Seltsi embleem ja mis on Seltsi nimel koostatud, peavad olema enne levitamist juhatuses heaks kiidetud.
12.5. Pangaoperatsioonide läbiviimiseks peab olema esimehe ja raamatupidaja nõusolek ja allkiri.
12.6. Kõigil Seltsi nimel sõlmitud lepingutel peab olema esimehe allkiri, tema puudumisel mis tahes juhatuse liikme allkiri.

13. Juhatuse liikmed.

13.1. Esimees

13.1.1. Esimehe ülesanded:
13.1.1.1. omab üldist esindatavat informatsiooni;
13.1.1.2. esitab vajadusel aruande Seltsi olukorrast, innustab maastikuarhitektuuri eriala või sisult sarnase eriala üliõpilasi või lõpetanuid ühinema Seltsiga ja osalema selle tegevuses;
13.1.1.3. seisab hea Seltsi majandusliku heaolu eest;
13.1.1.4. vastutab Seltsi dokumentide eest.
13.1.2. Seltsi esimees valitakse iga aasta üldkoosolekul üheks (1) majandusaastaks.
13.1.3. Kandidaat peab saama lihthäälteenamuse.
13.1.4. Juhul, kui esimees ei saa enam Seltsi tööst osa võtta, on tal õigus volitada oma asemele Seltsi liikme, kes on tuttav vastavate ülesannete ja kohustustega ning kes on saanud juhatuse nõusoleku.

13.2. Raamatupidaja

13.2.1. Raamatupidaja ülesanded:
13.2.1.1. esitab vajadusel rahandusaruande juhatuse koosolekule;
13.2.1.2. vastutab Seltsi ametlike pangaarvete ning raamatupidamise eest;
13.2.1.3. vastutab liikmemaksu korrektse kogumise eest.
13.2.2. Seltsi raamatupidaja valimine - vrdl. 13.1.2. - 13.1.4.

13.3. Infosekretär

13.3.1. Infosekretäri ülesanded:
13.3.1.1. abistab Seltsi esimeest ja teisi juhatuse liikmeid dokumentide vormistamisel, kirjadele vastamisel ja muude kirjatööde osas, mis on seotud Seltsi tegevusega;
13.3.1.2. vastutab info liikumise eest Seltsi ja üliõpilaste vahel;
13.3.1.3. tagab info kättesaadavuse Seltsi postiloendis ja veebilehel koostöös interneti kodulehekülje peatoimetaja.
13.3.2. Seltsi infosekretäri valimine - vrdl. 13.1.2. - 13.1.4.

13.4. Välissekretär

13.4.1. Välissekretäri ülesanded:
13.4.1.1. korraldab suhteid vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega;
13.4.1.2. nõustab ja informeerib tudengeid üliõpilasvahetuseks arvestades Seltsi liikmete soovide ja võimalustega;
13.4.1.3. tagab vastavasisulise informatsiooni leviku Seltsi liikmete seas koostöös infosekretäriga.
13.4.2. Seltsi välissekretäri valimine - vrdl. 13.1.2. - 13.1.4.

13.5. Nooremesindaja

13.5.1. Seltsi nooremesindaja on juhatuse liige, kes esindab iga riiklikult kinnitatud õppekava järgi õppivaid maastikuarhitektuuri eriala üliõpilasi vastava kõrgkooli bakalaureuse astmes;
13.5.2. Nooremesindaja ülesanded:
13.5.2.1. edastab juhatuse koosolekutelt saadud informatsiooni esindatava kõrgkooli Seltsi liikmetest bakalaureuse astme üliõpilastele;
13.5.2.2. vastutab informatsiooni leviku eest;
13.5.2.3. erinevate seltsiga seonduvate ettevõtmiste puhul teatab seltsi juhatuse esimehele esindatavate kursuste osalusest.
13.5.4. Seltsi nooremesindaja valimine- vrdl. 13.1.2. - 13.1.4.

13.6. Vanemesindaja

13.6.1. Seltsi vanemesindaja on juhatuse liige, kes esindab iga riiklikult kinnitatud õppekava järgi õppivaid maastikuarhitektuuri eriala üliõpilasi vastava kõrgkooli magistriastmes, doktoriastmes ja lõpetanuid.
13.6.2. Vanemesindaja ülesanded:
13.6.2.1. edastab juhatuse koosolekutelt saadud informatsiooni esindatava kõrgkooli Seltsi liikmetest magistrandidele, doktorandidele ja lõpetanutele;
13.6.2.2. vastutab informatsiooni leviku eest.
13.6.3. Vanemesindaja valitakse juhul, kui esindatava kõrgkooli magistrandid, doktorandid ja vilistlased peavad seda vajalikuks.
13.6.4. Seltsi vanemesindaja valimine - vrdl. 13.1.2. - 13.1.4.

13.7. Partnereriala esindaja

13.7.1. Partnereriala esindaja on juhatuse liige, kes esindab partnererialade seltsiliikmeid ehk kõiki riiklikult kinnitatud õppekava järgi õppivaid maastikuarhitektuuri erialale sisult sarnase eriala üliõpilasi vastavate kõrgkoolide bakalaureuse, magistri- ja doktoriastmes ning lõpetanuid.
13.7.2. Partnereriala esindaja ülesanded:
13.7.2.1. edastab juhatuse koosolekult saadud informatsiooni Seltsi liikmetest partnereriala üliõpilaste ja lõpetanute seas;
13.7.2.2. vastutab informatsiooni leviku eest;
13.7.2.3. erinevate Seltsiga seonduvate ettevõtmiste puhul teatab seltsi juhatuse esimehele esindatavate inimeste osalusest.
13.7.3. Partnereriala esindaja valitakse juhatusse tingimusel, et partnereriala liikmeid kuulub Seltsi vähemalt 10 liiget.
13.7.4. Partnereriala esindaja valitakse juhul, kui maastikuarhitektuuri erialale sisult sarnase eriala üliõpilased ja vilistlased peavad seda vajalikuks.
13.7.5. Partnereriala esindaja - vrdl. 13.1.2. - 13.1.4.

14. Juhatusse mittekuuluvad täidesaatvad organid

14.1. Interneti kodulehekülje peatoimetaja.

14.1.1. Interneti kodulehekülje peatoimetaja ülesanded:
14.1.1.1. vastutab koduleheküljel oleva info õigsuse ja uudsuse eest.
14.1.2. Seltsi interneti kodulehekülje peatoimetaja valitakse juhatuse poolt määramata ajaks.

14.2. Postiloendi haldur

14.2.1. Postiloendi halduri ülesanded:
14.2.1.1. vastutab Seltsi postiloendisse uute liikmete lisamise ja vanade liikmete välja arvamise eest koostöös infosekretäriga;
14.2.1.2. Vastutab postiloendi korrektse toimimise eest.
14.2.2. Seltsi postiloendi haldur valitakse juhatuse poolt määramata ajaks.

14.3. Ruumide haldur

14.3.1. Ruumide halduri ülesanded:
14.3.1.1. vastutab Seltsi ruumide korrasoleku eest;
14.3.1.2. teatab Seltsi postiloendi kaudu ruumide kasutusele andmisest.
14.3.2. Seltsi ruumide haldur valitakse juhatuse poolt määramata ajaks.


-->